Đã tham gia Dự án nút giao thông ngã ba Huế

Loại công trình: Nút giao thông khác mức ngã ba Huế

Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Thời gian: Năm 2013-2015

Mô tả: Trực tiếp tham gia QLDA, Kế toán trưởng dự án.